KDU.breadcrumbs.homeČlánky DÍVAT SE DÁL A VIDĚT DÁL- Náš volební program 2018
Zpět

DÍVAT SE DÁL A VIDĚT DÁL- Náš volební program 2018

Přidáno 22. 9. 2018
Ilustrační foto
MO KDU- ČSL Zašová
Konec starého a začátek nového volebního období, to by neměl být ani tak důvod k novým slibům jako spíše ke složení účtů. Takovou inventuru jsme si udělali už před časem. Bylo to možné, protože náš program netvořily nějaké neurčité fráze, ale konkrétní úkoly, na které lze jednoznačně odpovědět: splněno - nesplněno - rozpracováno.

V minulém období stál v čele Zašové lídr naší kandidátky Jiljí Kubrický. Potvrdilo se, že nominováním a volbou Jiljího jsme „vsadili na správného koně“. Jiljí Kubrický mladší navzdory některým pochybovačům celé čtyřleté starostování nejen že ustál, ale vyrostl v respektovaného a oblíbeného komunálního politika. Jsme proto rádi, že Jiljí znovu přijal naši nominaci a že poučen z chyb i povzbuzen úspěchy je připraven zúročit nabyté zkušenosti a s pomocí Boží i nás občanů pokračovat plynule v započaté práci k prospěchu a rozvoji obou částí naší spojené obce.  
Starosta však není žádný samovládce. Při zasedání zastupitelstva má jeho hlas stejnou váhu jako kteréhokoliv jiného člena. Velmi si proto vážíme práce těch zastupitelů, kteří v zájmu obce dokázali zapomenout na osobní a stranické rozepře, uměli se povznést nad dělení koalice versus opozice a podpořili mnoho z našich návrhů. Dokázali se spolu s námi dívat dál a vidět dál než jen na konec svého funkčního období. 

VOLEBNÍ PROGRAM V BODECH
 
* dokončení 12 bytů pro seniory v bývalé ústavní škole (obr.)
* postupná rekonstrukce klášterní budovy
* přestavba objektu bývalých drobných provozoven na obecní byty
* spolupráce se spolky na obnově jejich nemovitého majetku
* vybudování toalet u veřejného hřiště za školou
* rekonstrukce budovy ve Skále
* spolupráce s realizátorem rekonstrukce výjezdu ze Zašové
* vybudování nových parkovacích ploch u rybníku u nádraží a u potoka proti farní zahradě
* spolupráce s městem Val. Meziříčí ohledně měření rychlosti v obci
* monitorovací kamerový systém na veřejném hřišti za školou a v parku u kostela
* oprava komunikace a výstavba výhyben na cestě v Ráji ve Veselé
* rekonstrukce cesty nad klášterem
* revitalizace klášterní zahrady včetně rybníka
* doplnění výsadby lesoparku za orlovnou
* vhodné oživení oploceného prostoru bývalé skládky za hřbitovem
* postupná realizace sítě polních cest a dalších opatření vyplývajících z pozemkových úprav v Zašové a zahájení pozemkových úprav ve Veselé
* realizace obchvatu Veselé novou částí cyklostezky pod mostním obloukem
* vybudování nového chodníku podél hlavní cesty ve Veselé
* generální oprava chodníků podél hlavní cesty v Zašové
* dokončení chodníku na Hliníku
* podporování tradičních společenských akcí (končiny, svatomartinské veselení)
* podpora turistiky mj. propagací opomíjených Veřovických vrchů a Zašové coby poutního místa Valašska
* zřízení obecního sociálního podniku technických, zahradnických, úklidových a dalších pomocných služeb pro obec i občany
* využití dřevní hmoty z obecních lesů na vytápění obecních budov (objekty klášterního areálu)
* odkoupení bývalé veselské školy s výhledovým přebudováním objektu na dům s pečovatelskou službou (obr.)
 
 
 
JAK TO STIHNEME, KDE NA TO VEZMEME…
Vzhledem k tomu, že naše strana měla v minulém období na postu starosty místopředsedu místní organizace a další své členy v radě a zastupitelstvu, můžeme při tvorbě programu kontinuálně navázat na činnost vedení obce v uplynulých čtyřech letech. To znamená, že některé zde vyjmenované akce jsou již v této chvíli rozpracované, jiné dlouhodobé a finančně náročné úkoly, jako je třeba revitalizace kláštera, budou mít naopak přesah i do dalšího období. V roce 2021 bude mít obec splacenou půjčku, kterou si vzala na výstavbu KD, naproti tomu až do roku 2039 má zajištěn roční příjem 6.4 mil Kč z pronájmu pozemku pro fotovoltaickou elektrárnu. No a samozřejmě budeme opět využívat i dostupných dotací.
 
KOMENTÁŘ K PROGRAMU
Širší komentář k našemu volebnímu programu je k dispozici na našich webových stránkách www.zasova.kdu.cz. Pro omezený prostor zde zmíníme pouze dvě zásadní a dlouhodobé investice:
 
Revitalizace kláštera. Autorem koncepce využití objektu kláštera je Matice zašovská a my se s tímto záměrem ztotožňujeme. Přízemí hlavní budovy včetně vnitřního nádvoří by mělo sloužit občanům i návštěvníkům jako kulturně společenský prostor. Nebude to konkurence současnému kulturnímu domu, protože prostory v klášteře jsou zcela jiné svou atmosférou i proporcemi. Moderní kulturní dům i historický areál kláštera se budou naopak doplňovat a spolupracovat. Rekonstruovaný klášter poskytne prostory a služby, které nám nyní schází. Ve víceúčelovém bezbariérovém sále v přízemí se budou moci pořádat soukromé i veřejné akce menšího, komornějšího charakteru. Obnovená křížová chodba bude výborně plnit funkci výstavní galerie. V přízemí má být i kuchyň s jídelnou. Tato „vývařovna“ by zajišťovala v prvé řadě obědy pro seniory a další zájemce, kteroužto službu v současnosti částečně supluje školní jídelna.
Prostorné místnosti druhého podlaží budou po rekonstrukci nabídnuty jako učebny a zkušebny uměleckým školám a jako klubovny pro zájmové dětské organizace. Část tohoto podlaží bude sloužit jako malé obecní muzeum se zaměřením zvláště na historii kláštera, ale obohacené i o další expozice díky spolupráci s rožnovským skanzenem a s Muzeem regionu Valašsko. Ve třetím podlaží naleznou návštěvníci obce stylové „ubytování v klášteře“. Recepce při vstupu v přízemí bude sloužit současně i jako pokladna pro návštěvníky muzea a galerie, ale také jako klášterní kavárnička s možností posezení ve vnitřním rajském dvoře nebo přímo v historickém prostředí křížové chodby.

Odkoupení bývalé veselské školy bude investicí do budoucnosti. Jednak se tím získají vhodné prostory pro dům s pečovatelskou službou (domov důchodců nebo podobné zařízení naši občané dlouhodobě postrádají a požadují). V prvé řadě se tím však předejde nebezpečí, že by zde v těsném sousedství mateřské školy mohla vzniknout ubytovna pro zahraniční dělníky, což v současnosti reálně hrozí. Ukázalo se, že zbavit se starostí o údržbu a smysluplné využití obecních budov tím, že se prodají do soukromých rukou, nebyl šťastný nápad a že se to nyní obci vrací jako bumerang.

KANDIDÁTKA KDU-ČSL MÁ ČÍSLO 5
Seznam našich kandidátů zde nepředkládáme, naleznete jej na volebním archu pod číslem 5. Na naší kandidátce není nikdo jen tak do počtu. Ze statistického přehledu vyplynulo, že z pěti zašovských kandidátek je právě na té lidovecké nejvíce vysokoškolsky vzdělaných lidí. Podstatnější však je, že všechno jsou to občané rozumní, odpovědní a přitom nekonfliktní, schopni týmové práce. Jako vaši zastupitelé budou nazírat na věci v souvislostech a s dlouhodobou perspektivou – v duchu motta: „dívat se dál a vidět dál“.  Budou spravovat obec s respektem k dílu generací před námi i s odpovědností ke generacím příštím.
Upřímně děkujeme všem, kdo po čtyři roky poctivě pracovali v orgánech obce -  ať už to byli lidé z kandidátky naší nebo jiné. Děkujeme zvláště těm, kdo v zastupitelstvu pomáhali vytvářet dělnou a tvůrčí atmosféru bez zbytečné vzájemné averze a podezřívání a děkujeme samozřejmě i všem zaměstnancům OÚ. Byli to často právě oni, kdo naše slova převáděli v činy. Děkujeme i vám - občanům - za aktivní činnost ve spolcích, za každé zapojení se do veřejného života, za jakoukoliv vaši práci pro obec. Děkujeme za vaše osobní přispění k přátelské, pozitivní atmosféře, vždyť zastupitelé i starosta jsou také jen lidé, a proto vždy potěší, když se k nim kromě kritiky několika věčných nespokojenců donesou i slova uznání.
Děkujeme vám za podporu našeho volebního programu a za váš hlas pro kandidátku číslo 5.
 
Členové a příznivci KDU-ČSL Zašová